TheSigned - Ozoshi - Sklep

Rejestracja | Logowanie

Twój koszyk Koszyk jest pusty

Newsletter

Bieżące informacje na Twój adres email

Kontakt

797 858 090

email: contact@thesigned.com

Facebook

Zwroty towaru i reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:


Kupujący może składać reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem contact@thesigned.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
- numer zamówienia
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (datę złożenia zamówienia)
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Najlepiej skorzystać z załączonego formularza:

Formularz reklamacji: Pobierz

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: contact@thesigned.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres PDCC Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk

Formularz zwrotów: Pobierz

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien zawierać conajmniej:

Treść: Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego], Adres e-mail: [adres e-mail kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Numer konta bankowego [Numer rachunku]

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości 10 zł brutto

Płatności za zwrócony towar będą realizowane w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu w prawidłowej postaci. Jeżeli zwrócony towar i dołączona dokumentacja, będą wymagały uzupełnienia, Sprzedający wezwie Kupującego do usunięcia braków formalnych.


Brak odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Przed odesłaniem produktu skontaktuj się z naszym konsultantem:

tel. 58 742 15 46

e-mail: contact@thesigned.com

W przypadku zwrotu towaru, zakupiony towar nie może nosić rzadnych śladów użytkowania, do przesyłki należy dołączyć oryginalne opakowanie (także foliowe), komplet etykiet (metek), dokument zakupu.

Zwroty należy wysyłać na adres PDCC Sp. z o.o. ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk,

Przesyłki za pobraniem nie bedą odbierane!.

 

 

 


© 2010-2014 TheSigned.com
powered by Web Applications